سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی (ره) 
سردبیری مجله آفاق 
1382/07/01 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزى 
سردبیری اندیشه سبز 
1375/07/01 
1385/07/01 
علمی، اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات 
تحقیق و تصحیح متون 
1372/07/01 
1385/07/01 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
نگارش و ویرایش مقالات 
1370/07/01 
 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
مدرسه عالي امام خميني (ره)  
مدرس 
1382/07/01 
 
--